Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 & Kháng chiến chống Pháp (Thời kỳ ở Việt Bắc)