Giấy chứng nhận Lão thành Cách mạng do Ban Tổ chức Trung ương Đảng cấp cho ông Hoàng Thế Thiện

Chứng nhận Lão thành Cách mạng số 1734 TC/TW ngày 30-12-1985 do Ban Tổ chức Trung ương Đảng cấp cho ông Hoàng Thế Thiện. Theo giấy chứng nhận này, ông Hoàng Thế Thiện có 6 thâm niên hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945.

Giấy chứng nhận Lão thành Cách mạng số 1734 TC/TW ngày 30-12-1985 do Ban Tổ chức Trung ương Đảng cấp cho ông Hoàng Thế Thiện. Theo giấy chứng nhận này, ông Hoàng Thế Thiện có 6 thâm niên hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945.